Osnovni podatki

Razpisnik: Eko sklad
Datum objave: 28.02.2014
Datum zaključka: 31.12.2014
Višina sofinanciranja: do 50%

Predvidena višina sredstev:

300.000 €

Predmet razpisa:

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup novih (serijsko proizvedenih) električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za:
– predelavo vozil, katerih lastnik je vlagatelj že pred predelavo, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in
– nakup na zgoraj navedeni način predelanih vozil, kjer je vlagatelj prvi lastnik vozila po predelavi.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to določa Zakon o cestah – Uradni list RS 109/10 in 48/12), ki bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v 2. točki tega javnega poziva.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega, pred predelavo oziroma pred nakupom predelanega vozila.

Splošni pogoji:

Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

– nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range
extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Vlagatelji:

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
– gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
– podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).

Upravičeni stroški:

nakup ali predelava (serijsko proizvedenega vozila).

Do pomoči so upravičena podjetja v vseh gospodarskih panogah, razen iz:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1);
– dejavnosti v sektorju premogovništva.

Državno pomoč je podjetju mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo pred začetkom izvajanja naložbe.

Višina nepovratne spodbude znaša:
– 5.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelana na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogoj, kategorije N1 in L7e;
– 3.000 € nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega, z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Roki za predložitev vlog: 31.12.2014, oziroma do porabe sredstev

Do 31.12.2014, oziroma do porabe sredstev


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.