Osnovni podatki

Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave:
Datum zaključka:
Višina sofinanciranja: 60 – 100%

Predvidena višina sredstev:

3,4 milijarde eur

Predmet razpisa:

Podpora za podnebne dejavnosti skozi vse glavne programe financiranja EU – vključno s kmetijstvom in regionalnim razvojem.

Programi:
Podprogram za okolje

– okolje in učinkovita raba virov,
– narava in biotska raznovrstnost,
– okoljsko upravljanje in informacije.

Podprogram za podnebne ukrepe
– blažitev podnebnih sprememb,
– prilagajanje podnebnim spremembam,
– podnebno upravljanje in informacije.

Z nepovratnimi sredstvi bo mogoče financirati naslednje projekte:
– pilotne projekte;
– predstavitvene projekte;
– projekte najboljše prakse;
– integrirane projekte;
– projekte tehnične pomoči;
– projekte za povečanje zmogljivosti;
– pripravljalne projekte;
– projekte za informiranje, ozaveščenost in razširjanje.

Splošni pogoji:

Podpora javnim organom, nevladnim organizacijam in zasebnim akterjem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem pri izvajanju tehnologij z nizkimi emisijami ogljika in prilagoditve ter nove pristope in metodologije na področju okolja.

Vlagatelji:

Javne in zasebne pravne osebe.

Upravičeni stroški:

Roki za predložitev vlog:


Tradicionalni projekti – 16.10.2014
Projekti tehnične pomoči – 15.9.2014
Zmogljivi gradbeni projekti – 30.9.2014
Integrirani projekti – 10.10.2014 (prva faza), april 2015 (druga faza)
Pripravljalni projekti – 29.10.2014

Prijava na razpis!