Osnovni podatki

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: avgust 2014
Datum zaključka: do 11. septembra 2014, do 20. ure
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

2015 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2016 600.000,00 EUR

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljevanju: MSP, ki se ukvarjajo z RR). V posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih držav članic Eurostars.

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Splošni pogoji:

Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:
 koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem
 koordinator projekta ima sedež v državi članici EUROSTARS,
 pri projektu sodelujeta vsaj dva po definiciji, ki jo je sprejela Evropska unija neodvisna partnerja ,
 pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic
Eurostars,
 MSP(ji), ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz držav članic Eurostars morajo nositi
vsaj 50% stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev),
 v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer noben
posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta,
 v posameznem projektu vse države sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena država v
projektu ni udeležena z več kot 75% celotnih stroškov projekta,
 načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev,
 vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema so
projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih
študij, ki se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta),
 projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje , imeti mora
civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev),
 vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja,
 noben od partnerjev ni bil obsojen goljufije ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih
praks,
 noben od partnerjev ni v stečaju ali postopku stečaja.

Vlagatelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah).

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav . Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenih stroškov (natančneje so obdobja upravičenih stroškov določena v pogodbi) in sicer do 50% (prijavitelj lahko uveljavlja tudi nižji odstotek).
Upravičeni so stroški osebja, stroški potovanja, stroški materiala, drugi stroški (oprema in zemljišča), stroški pogodbenih raziskav in režijski stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Roki za predložitev vlog:

do 11. septembra 2014, do 20. ure

Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.