Osnovni podatki

Razpisnik:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija)
poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in
inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da vložijo zahtevke za
izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se
razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani.

Finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projekta znaša:
•2.500.- EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorka
v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);
•1.000.- EUR za prijavo projekta, pri katerem slovenska organizacija sodeluje kot
sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če
razpis to predvideva.

Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo več kot polovico
možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku. Predlagatelj, ki je gospodarska
družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega
dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

2015

)

Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.