Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij: - Maribora z okolico - Pomurja - Pokolplja - Hrastnika - Radeč in - Trbovlj imate možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR Mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) je preko SPS-a na voljo še 9 mio EUR mikrokreditov za podjetja: • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov, • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS še na naslednje prijavne roke: 01.06.2017, 01.09.2017 in 01.04.2018 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017. Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v: • nižjih zahtevah po zavarovanju • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %) • ročnosti kredita do 60 mesecev • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR • stroški kredita se ne zaračunavajo Mikrokredit se črpa namensko za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva. SPS bo podjetjem, ki še bodo črpala kredit zagotovil ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev. Razpis P7R je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2016 konec preteklega leta, do sedaj pa je sredstva iz razpisa prejelo že 126 podjetij, ki so sredstva v večini primerov namenila v obratna sredstva za tekoče poslovanje.