SID banka – ugodno kreditiranje

Razpisnik: SID BANKA
 
Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: odvisno od sheme

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:


▪ posluje vsaj 2 leti
▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
▪ v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:

MSP 6


▪ krepitev kapitala in poslovanja
▪ naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
▪ zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.


MSP 7


o kritje stroškov materiala
o kritje stroškov storitev
o kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
o kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita:
▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €
Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:


▪ najvišja: 12 let
▪ najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj:


MSP 6


▪ zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
▪ hipoteka na nepremičnine
MSP 7
▪ hipoteka na nepremičnine
Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

FINANCIRANJE MSP 8


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
▪ ima najmanj 2 zaposlena
▪ posluje 2 leti
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:
▪ Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
▪ Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
▪ Celotne stroške dela
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe


Znesek kredita:


▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €


Ročnost kredita in moratorij:
▪ najvišja: 10 let
▪ najnižja: 3 let
Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.


Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.