Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki (C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, registrirane pred 1.1.2016) Namen razpisa: je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Upravičeni stroški so: - stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb) - stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, - stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije). Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: Kohezijska regija vzhodna Slovenija Srednja NAJVEČ 35% Mikro in Mala NAJVEČ 45% Kohezijska regija zahodna Slovenija Srednja NAJVEČ 20% Mikro in Mala NAJVEČ 30% Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja. Višina nepovratnih sredstev: 50.000 EUR- 500.000 EUR Rok za oddajo vlog je 20.2.2019.