Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
· nakup in postavitev mrež proti toči,
· nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
· ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
· ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.


Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 31. julija 2019, do 24. ure.