Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).


Namen produkta
je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.


Cilji javnega razpisa so:


ohranitev delovnih mest,
spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 8.760.000 EUR.


Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:
Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.