Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

kredit se lahko nameni za:


MSP 6


krepitev kapitala in poslovanja
naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.


MSP 7


kritje stroškov materiala
kritje stroškov storitev
kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.


Znesek kredita:

najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let


Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj:


MSP 6
zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
hipoteka na nepremičnine


MSP 7


hipoteka na nepremičnine


Financiranje MSP 8


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
ima najmanj 2 zaposlena
posluje 2 leti
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za:


Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
Celotne stroške dela
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe
Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 10 let
najnižja: 3 let


Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za:
opredmetena osnovna sredstva
neopredmetena sredstva
Znesek kredita:
najvišji: 10.000.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 20 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma
Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za naložbe v:
namestitvene zmogljivosti
športno infrastrukturo
zabaviščno infrastrukturo
kulturno infrastrukturo
žičnice, marine
turistična letovišča
Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita
Znesek kredita:
najvišji: 20.000.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 30 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).
Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:
gradnjo novih obratov za predelavo lesa
tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita
Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.