Namen in cilji razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije.

Upravičenci

Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oz. občin
na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in
druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

Upravičeni stroški

stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja
stroški izvedbe medijskega zakupa
stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij
plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev
stroški organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije
stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži
stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas),
stroški priprave, oblikovanja in tiska lastne promocijske splošne (image) tiskovine.

Prijavitelj mora v vlogi, obvezno zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti vsaj v deležu 30 % neposrednih upravičenih stroškov.

Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali od 1.1.2020 do vključno 15.12.2020.

Višina sofinanciranja

Intenzivnost pomoči je enotna in znaša do vključno 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja.

Višina sofinanciranja je od 20.000 do 70.000 EUR.

Roki za oddajo: 24.4.2020, 26.5.2020 in 29.6.2020.