Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina. Upravičenci so lahko: • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, • samostojni podjetniki posamezniki, • gospodarske družbe, • zavodi ali • zadruge Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo. Upravičeni stroški: - gradnja in prenova objektov, - oprema, - splošni stroški Cilj podukrepa: • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju; • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju; • krepitev podjetništva na podeželju. Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020. Če vas razpis zanima nas kontaktirajte.