{ }

11. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 – PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2019, NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
· nakup in postavitev mrež proti toči,
· nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
· ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
· ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.


Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 31. julija 2019, do 24. ure.

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2019

 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

Javni razpis – P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).


Namen produkta
je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.


Cilji javnega razpisa so:


ohranitev delovnih mest,
spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 8.760.000 EUR.


Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:
Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

JAVNI RAZPIS P1 plus 2019 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Namen: lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov in s tem zagotavljanje rast MSP za osnovna in obratna sredstva.

Cilj: povečanje DV/zaposlenega, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju in njihovo konkurenčnejše delovanje na trgu.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednja podjetja

Upravičeni stroški: za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. max. 200.000,00 EUR za mikrogarancije: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, storitve, plače (prevoz in prehrana)

Rok za oddajo vlog: 1.9., 15.9., 1.10., 15.10. 2019 Intenzivnost financiranja: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov Maksimalna vrednost financiranja: največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost financiranja: 1,5 do 10 let z moratorijem do 24 mesecev in 1,5 do 5 let z moratorijem do 6 mesecev

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH OBMOČJIH – Slovenski regionalni razvojni sklad

 Namen:
Spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s pozitivnimi učinki na konkurenčnost in zaposlitvene možnosti.
Za mikro, mala, srednja in velika podjetja, registrirana pred 1.1.2018.


Upravičena območja:


- Obmejna programska območja,
- problemsko območje občin Pokolpja,
- problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Obdobje nastanka stroškov: Od oddaje vloge na razpis
Upravičeni stroški:
Sofinaciranje sklada: največ 75% investicije, najmanj 25% lastnega deleža


Kategorija stroškov:


· za osnovna sredstva (nakup poslovnih prostorov, gradnja poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe)
· za osnovna sredstva ( nova in rabljena oprema, novi in rabljeni stroji)
· za neopredmetena sredstva ( patenti, licence, blagovnih znamk)


Posojilo:
Od 25.001 EUR do 1.000.000 EUR
Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno ( polletni obračun)
Ročnost: največ 108 mesecev oz. do 30.6.2028
Moratorij: 0 - 24 mesecev

Zavarovanje:


· 5 bianco menic, 5 meničnih izjav in
· Izpolnjena notarsko ali upravno overjena izvršnica in
· Ena ali več:
· Hipoteka – predmet projekta ali
· Zastava premičnin – predmet projekta ali
· Hipoteka – ni predmet projekta (na 1. mesto)
· Depozit ali
· Bančna garancija ali
· Hipoteka - ni predmet projekta (vpis na 2.mesto) ali
· Zavarovanje posojila pri zavarovalnici.

Posojilo je kot državna pomoč in se obravnava po »de minimis«.

Začasno zaprtje javnega razpisa za mikrokredite – P7 2019

Začasno zaprtje javnega razpisa za mikrokredite - P7 2019

22 januar 2019

[Maribor, 22.01.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 28.12.2018 objavil javni razpis v višini 12 mio EUR, s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev mikrokredita do višine 25.000 EUR (razpis P7 – Mikrokrediti 2019). Rok za prvo oddajo vlog je bil 17.1.2019, sicer pa je javni razpis predvideval tedensko oddajo vlog čez celo leto, kar bi tudi podjetjem omogočilo prijavljanje oz. pridobivanje sredstev čez vse leto 2019.

V okviru prvega roka omenjenega javnega razpisa (t.j. 17.1.2019) je Sklad prejel 867 vlog, kar pomeni več kot 21 mio EUR povpraševanja po mikrokreditih. Zato Sklad omenjen javni razpis zapira.

OBJAVA NOVE KVOTE ZA MIKROKREDITE - PREDVIDOMA ŽE KONEC MARCA 2019

Vse podjetnike, ki so za linijo mikrokreditov zainteresirani in so predvidevali prijavo na ta razpis v letu 2019 obveščamo, da bo Sklad novo kvoto sredstev za mikrokredite objavil predvidoma konec marca 2019. Skupaj s SID banko d.d., ki preko Sklada skladov linijo sofinancira s prispevkom sredstev Evropske kohezijske politike, bo namreč Sklad že pričel iskati rešitve za objavo nove kvote, ki bo mikro in malim podjetjem še naprej omogočala pridobivanje ugodnih finančnih sredstev v obliki mikrokreditov.

KDAJ PRIČAKOVATI ODGOVORE GLEDE ODDANIH VLOG

Skladno s postopki izvajanja javnega razpisa, bo Sklad v naslednjih tednih vse prejete vloge pregledal in v čim krajšem možnem času tudi ocenil – podjetniki, ki so vlogo oddali na 1. rok odpiranja, lahko dokončno odločitev glede odobritve mikrokredita pričakujejo nekje do konca februarja 2019

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 3.0

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki (C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, registrirane pred 1.1.2016) Namen razpisa: je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Upravičeni stroški so: - stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb) - stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, - stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije). Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: Kohezijska regija vzhodna Slovenija Srednja NAJVEČ 35% Mikro in Mala NAJVEČ 45% Kohezijska regija zahodna Slovenija Srednja NAJVEČ 20% Mikro in Mala NAJVEČ 30% Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja. Višina nepovratnih sredstev: 50.000 EUR- 500.000 EUR Rok za oddajo vlog je 20.2.2019.

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

 
Predmet: je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti

Višina podpore je 15.000.000 EUR nepovratnih sredstev.
Rok prijave je do 15.1.2019 do 24 ure.

Namen/pogoji: Upravičenci do podpore v okviru so mladi kmetje, ki so stari od 18 do vključno 40 let, je edini nosilec (vpisana lastninska pravica v zemljiško knjigo)kmetijskega gospodarstva in imajo ustrezno poklicno znanje, usposobljenost v upravljanju najmanj 6 ha PKP in največ 80 ha PKP; ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Samostojni podjetnik posameznik mora biti vpisan v poslovni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve navedene izključno kmetijske dejavnosti. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana.

RAZPISI SID BANKE

SID banka – ugodno kreditiranje

Razpisnik: SID BANKA
 
Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: odvisno od sheme

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:


▪ posluje vsaj 2 leti
▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
▪ v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:

MSP 6


▪ krepitev kapitala in poslovanja
▪ naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
▪ zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.


MSP 7


o kritje stroškov materiala
o kritje stroškov storitev
o kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
o kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita:
▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €
Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:


▪ najvišja: 12 let
▪ najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj:


MSP 6


▪ zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
▪ hipoteka na nepremičnine
MSP 7
▪ hipoteka na nepremičnine
Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

FINANCIRANJE MSP 8


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
▪ ima najmanj 2 zaposlena
▪ posluje 2 leti
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:
▪ Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
▪ Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
▪ Celotne stroške dela
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe


Znesek kredita:


▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €


Ročnost kredita in moratorij:
▪ najvišja: 10 let
▪ najnižja: 3 let
Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.


Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

NAPOVEDANI RAZPISI

 
Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018


za mala in srednja podjetja
60 % sofinanciranje (oz. max 10.000 € na vlogo)

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4
za mikro, mala, srednja podjetja (vsaj 3 partnerji na projekt)
50 % sofinanciranje

Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja
med 50.000 € in 200.000 € nepovratnih sredstev na vlogo


SME Instrument


Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)


Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.


 

Sidebar