{ }

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, Upravičeni stroški: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske in nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave, ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov, ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja, nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije,... Upravičenci: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, Višina nepovratnih sredstev: stopnja javne podpore je od 30 do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Rok za prijavo: 30.11.2017

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov

Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov Upravičeni stroški: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov, promocija Upravičenci: mala in srednje velika podjetja Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis" Rok za prijavo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 ter 11.3.2019.

UGODNI KREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA LE ŠE DO JESENI

 Zaradi velikega zanimanja je Slovenski podjetniški sklad razpisal še dodatnih 30 mio € garancij in 2,7 mio € pripadajočih subvencij obrestnih mer – mikro, mala in srednja podjetja bodo tako ugodne kredite lahko najemala še v poletnih in jesenskih rokih.

Še vedno so na voljo ugodna razvojna posojila na problemskih območjih Slovenskega regionalno razvojnega sklada s FIKSNO OBRESTNO MERO 0,01% .

UGODNI KREDITI P1


Namen: do 80 % kritja upravičenih stroškov (investicija in obratna sredstva), obrestna mera od 0,65 % do 1,15 % + 6-mesečni EURIBOR


Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja


Rok za prijavo:
15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

.

UGODNA RAZVOJNA POSOJILA


Namen: do 75 % kritja upravičenih stroškov (investicija in nematerialne naložbe), fiksna obrestna mera 0,01 % letno + moratorij do 24 mesecev


Upravičena območja: občine Maribora s širšo okolico, občine Pokolpja, občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje, občine Pomurja


Upravičenci: mikro, mala, srednje velika in velika podjetja


Rok za prijavo: 1. 9. 2017

KONTROLNI PREGLEDI NA UKREPE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih gospodarstvih odvija največ aktivnosti, ki so povezane s podporami za te ukrepe. Kontrole izvajajo usposobljeni kontrolorji, ki so po Zakonu o splošnem upravnem postopku uradne osebe in imajo pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku kontrole. Ob koncu kontrole kontrolor sestavi zapisnik o kontrolnem pregledu, v katerega navede pregledane vsebine ter popiše morebitna ugotovljena odstopanja. Agencija vlagatelje opozarja, da vsakršno neprimerno obnašanje, preprečevanje dostopa do površin in prostorov z živalmi, nezagotavljanje pregleda zahtevene dokumentacije oziroma izvajanje pritiskov nad kontrolorjem z željo po vplivu na rezultate izvedenih kontrol lahko privede do prekinitve kontrolnega postopka in posledično do neizvedene kontrole. V opisanih primerih se vlagatelju (nosilcu kmetijskega gospodarstva) plačilo zahtevkov iz zbirne vloge ne odobri.

P1 PLUS 2017 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Rok za oddajo: 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017 Predmet razpisa Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe. Namen razpisa Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. Delitev upravičencev glede na starost: MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge; MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge. Pogoji za kandidiranje na razpisu Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode); da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017). Višina garancije in višina subvencije Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR. Kreditni in garancijski pogoji A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) MLADI MSP 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje: če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati). Upravičeni stroški: za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ in MLADI MSP 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva, RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ in MLADI MSP 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu v drugi polovici leta namenjenih več kot 80 mio EUR

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v letošnjem letu. V letu 2016 in prvi polovici letošnjega leta je bilo tako objavljenih že 24 javnih razpisov v vrednosti nekaj več kot 208.000.000 EUR, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel.
 
Z objavo javnih razpisov v drugi polovici letošnjega leta želi ministrstvo pospešiti naložbeni zagon, ki je bil začet z objavo javnih razpisov v letu 2016. Spomladi 2018 pa sledi še javni razpis za naložbe v predelavo / trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 mio EUR.
 
Ministrstvo bo preko razpisov spodbujalo investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnja električne in toplotne energije za potrebe obrata - uporaba lesne biomase).
 
Spodbujati želijo tudi dejavnost sodelovanja med LAS-i ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar), posebej pa spodbujamo vzpostavitev sodelovanja med kmetijstvom in znanostjo (investicijska partnerstva), kar bo lahko prispevalo velik delež pri reševanju problemov v kmetijstvu. Prav tako namenjajo sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev ter posebej poudarjamo pomen majhnih kmetij, katerih dejavnost bo podprta s posebnim podukrepom in javnim razpisom.
 
V planu objave javnih razpisov za II. polletje leta 2017 so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjajo pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje.

Ugodni mikrokrediti za podjetja iz problemskih območij

Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij: - Maribora z okolico - Pomurja - Pokolplja - Hrastnika - Radeč in - Trbovlj imate možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR Mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) je preko SPS-a na voljo še 9 mio EUR mikrokreditov za podjetja: • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov, • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS še na naslednje prijavne roke: 01.06.2017, 01.09.2017 in 01.04.2018 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017. Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v: • nižjih zahtevah po zavarovanju • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %) • ročnosti kredita do 60 mesecev • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR • stroški kredita se ne zaračunavajo Mikrokredit se črpa namensko za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva. SPS bo podjetjem, ki še bodo črpala kredit zagotovil ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev. Razpis P7R je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2016 konec preteklega leta, do sedaj pa je sredstva iz razpisa prejelo že 126 podjetij, ki so sredstva v večini primerov namenila v obratna sredstva za tekoče poslovanje.

Nov podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem razpisu, objavljenem v drugi polovici leta 2017. Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. V nadaljevanju vam predstavljamo osnutek osnovnih informacij o ukrepu. S podukrepom želijo prispevati k izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in povečanju produktivnosti ter ekonomski in okoljski učinkovitosti majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - v letu oddaje vloge na javni razpis morajo vložiti zbirno vlogo za neposredna plačila, - glede na zadnjo oddano zbirno vlogo imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljevanju PKP), kar npr. pomeni od 6–11.9 ha trajnih travnikov, 3–5.9 ha njivskih površin..) - glede na zadnjo oddano zbirno vlogo redijo vsaj 3 GVŽ in manj od 15 GVŽ, - zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, razen za kmetije vključene v kontrolo EK kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, - pretežen del kmetijskih zemljišč v uporabi leži na OMD, - so vpisane v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Poleg omenjenih pogojev bo moral vlagatelj priložiti enostaven poslovni načrt v katerem bo navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Cilji, ki jih bo predvidoma možno izbrati v poslovnem načrtu so naslednji: investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG (npr. popravilo strehe na gospodarskem poslopju), nakup opreme namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ), vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, postavitev pašnikov in obor za rejo domačih živali, izvedba agromelioracij, ureditev infrastrukture (ureditev cestnih, vodovodnih in energetskih priključkov KMG na javno infrastrukturo), ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ureditev trajnih nasadov, vključitev v ukrepe KOPOP, EK in DŽ. Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti: - cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici do sredstev; - do izplačila drugega obroka ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 3 PKP, - zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od datuma oddaje vloge na javni razpis do izplačila drugega obroka; pri čemer velja izjema za KMG vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, - vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, bo moral oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 5.000 eur na upravičenca. Podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer: - prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev ob izdaji odločbe o dodelitvi pomoči, - drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta po preteku 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pomoči. Vsa razpoložljiva sredstva v višini 20 mio eurov bodo predvidoma razpisali z enim javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta 2017.

P2L 2017 – Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil razpis P2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa. Tovrstne spodbude bodo tudi letos novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo omogočile sofinanciranje do 40.000 EUR na podjetje. Na ta način se želi tudi letos spodbuditi lesno predelovalna dejavnost, povezovanje in izmenjava znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Upravičena podjetja do sofinanciranja po tem javnem razpisu že morajo biti registrirana. Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo lahko prejela podjetja, ki so se vpisala v poslovni register od 1.1.2016 do 14.04.2017 in po klasifikaciji velikosti podjetij spadajo med: • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. Sofinanciranje od 70 % (zahodna Slovenija) do maksimalne višine 75 % (vzhodna Slovenija) se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1.1.2017 do 31.10.2017, za podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru: • oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) • oddelka C31(proizvodnja pohištva). Nepovratna sredstva bodo omogočila mladim podjetjem na področju rabe lesa, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje njihovega tržnega položaja.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.


Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:
fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS (sklop A) in
pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B).


Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:
enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe,
zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.


Upravičenec do podpore je:


lastnik oziroma zakupnik gozda,
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,
agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.


Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR, od tega:
za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR;
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR.

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

Sidebar