{ }

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 20142020 za leto 2017

Rok za oddajo: 10.1.2018 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Cilj operacije: Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. upravičenec do podpore iz te operacije: - lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; - lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; - agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih , če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. UPRAVIČENI STROŠKI: - stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme, - stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme, - prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe, in - splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki v skladu z 98. členom Uredbe ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MALIH KMETIJ

Predmet razpisa: podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij Upravičenec: je nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG. Upravičeni stroški: - stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, - naložba v kmetijska zemljišča, - naložba v objekte, - naložba v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih. Upravičenec lahko pridobi nepovratno finančno spodbudo v višini 5.000 Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 31.01.2018.

REFERENCA S STRANI STRANKE GRALES D.O.O.

S podjetjem TIBITO d.o.o., g. Tomažem Keršem smo prišli v kontakt preko priporočil, da podjetjem svetujejo, naredijo razpisno dokumentacijo za različne razpise, uredijo financiranje, cenitve in pomagajo pridobiti različne priloge, ki jih je dobro priložiti k razpisni dokumentaciji. Ker smo letos imeli namen investirati v izgradnjo proizvodnje hale, visoko tehnoloških strojev, zaposlovanju izkušenega kadra, programske opreme, ... nam je priporočilo prišlo kako prav. Z g. Keršem smo vzpostavili stik in bil nam je vedno na razpolago, čeprav so vmes bili kratki roki, dopust,... Ker smo zelo zasedeni, je večkrat prišel tudi do nas, se posvetoval tudi z banko če vse poteka kot je potrebno, s svojim timom znal pravilno svetovati, na koncu je rezultat da smo bili vedno uspešni. Na zadnje so dobili pozitivni sklep za razpis RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVO 2.0. Zahvaljujem se celotni EKIPI TIBITO in jim bomo z veseljem priporočali naprej. GRALES, notranja oprema po naročilu, d.o.o. Cvetko Gračnar

REFERENCA S STRANI FARME SEVER

JULIJ 2017 FARMA SEVER S pomočjo podjetja TIBITO d.o.o., ki so se zelo zavzeli in pripravili kvalitetno razpisno dokumentacijo, smo prejeli pozitivni sklep za izgradnjo hleva in nakup kompletne opreme, ki se rabi. S podjetjem smo bili že nekaj lep v stiku, sproti so nas obveščali o razpisih in svetovali kateri razpis je za nas primeren in kaj vse je potrebno postoriti, da izpolnjujemo pogoje. Hvala za njihovo profesionalnost. Ormož, julij 2017 Farma Sever.

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, Upravičeni stroški: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske in nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave, ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov, ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja, nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije,... Upravičenci: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, Višina nepovratnih sredstev: stopnja javne podpore je od 30 do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Rok za prijavo: 30.11.2017

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov

Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov Upravičeni stroški: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov, promocija Upravičenci: mala in srednje velika podjetja Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis" Rok za prijavo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 ter 11.3.2019.

UGODNI KREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA LE ŠE DO JESENI

 Zaradi velikega zanimanja je Slovenski podjetniški sklad razpisal še dodatnih 30 mio € garancij in 2,7 mio € pripadajočih subvencij obrestnih mer – mikro, mala in srednja podjetja bodo tako ugodne kredite lahko najemala še v poletnih in jesenskih rokih.

Še vedno so na voljo ugodna razvojna posojila na problemskih območjih Slovenskega regionalno razvojnega sklada s FIKSNO OBRESTNO MERO 0,01% .

UGODNI KREDITI P1


Namen: do 80 % kritja upravičenih stroškov (investicija in obratna sredstva), obrestna mera od 0,65 % do 1,15 % + 6-mesečni EURIBOR


Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja


Rok za prijavo:
15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

.

UGODNA RAZVOJNA POSOJILA


Namen: do 75 % kritja upravičenih stroškov (investicija in nematerialne naložbe), fiksna obrestna mera 0,01 % letno + moratorij do 24 mesecev


Upravičena območja: občine Maribora s širšo okolico, občine Pokolpja, občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje, občine Pomurja


Upravičenci: mikro, mala, srednje velika in velika podjetja


Rok za prijavo: 1. 9. 2017

KONTROLNI PREGLEDI NA UKREPE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih gospodarstvih odvija največ aktivnosti, ki so povezane s podporami za te ukrepe. Kontrole izvajajo usposobljeni kontrolorji, ki so po Zakonu o splošnem upravnem postopku uradne osebe in imajo pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku kontrole. Ob koncu kontrole kontrolor sestavi zapisnik o kontrolnem pregledu, v katerega navede pregledane vsebine ter popiše morebitna ugotovljena odstopanja. Agencija vlagatelje opozarja, da vsakršno neprimerno obnašanje, preprečevanje dostopa do površin in prostorov z živalmi, nezagotavljanje pregleda zahtevene dokumentacije oziroma izvajanje pritiskov nad kontrolorjem z željo po vplivu na rezultate izvedenih kontrol lahko privede do prekinitve kontrolnega postopka in posledično do neizvedene kontrole. V opisanih primerih se vlagatelju (nosilcu kmetijskega gospodarstva) plačilo zahtevkov iz zbirne vloge ne odobri.

P1 PLUS 2017 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Rok za oddajo: 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017 Predmet razpisa Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe. Namen razpisa Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. Delitev upravičencev glede na starost: MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge; MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge. Pogoji za kandidiranje na razpisu Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode); da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode); ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017). Višina garancije in višina subvencije Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR. Kreditni in garancijski pogoji A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) MLADI MSP 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje: če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati). Upravičeni stroški: za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ in MLADI MSP 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 80% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški za razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij; obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR. za mikrogarancije: obratna sredstva, RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE MSP 5+ in MLADI MSP 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15% ročnost kredita: 1,5 do 10 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita) 60% garancija Sklada maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15% ročnost kredita: 1,5 do 5 let moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu v drugi polovici leta namenjenih več kot 80 mio EUR

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v letošnjem letu. V letu 2016 in prvi polovici letošnjega leta je bilo tako objavljenih že 24 javnih razpisov v vrednosti nekaj več kot 208.000.000 EUR, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel.
 
Z objavo javnih razpisov v drugi polovici letošnjega leta želi ministrstvo pospešiti naložbeni zagon, ki je bil začet z objavo javnih razpisov v letu 2016. Spomladi 2018 pa sledi še javni razpis za naložbe v predelavo / trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 mio EUR.
 
Ministrstvo bo preko razpisov spodbujalo investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnja električne in toplotne energije za potrebe obrata - uporaba lesne biomase).
 
Spodbujati želijo tudi dejavnost sodelovanja med LAS-i ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar), posebej pa spodbujamo vzpostavitev sodelovanja med kmetijstvom in znanostjo (investicijska partnerstva), kar bo lahko prispevalo velik delež pri reševanju problemov v kmetijstvu. Prav tako namenjajo sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev ter posebej poudarjamo pomen majhnih kmetij, katerih dejavnost bo podprta s posebnim podukrepom in javnim razpisom.
 
V planu objave javnih razpisov za II. polletje leta 2017 so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjajo pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje.

Sidebar