{ }

Ugodni mikrokrediti za podjetja iz problemskih območij

Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij: - Maribora z okolico - Pomurja - Pokolplja - Hrastnika - Radeč in - Trbovlj imate možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR Mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) je preko SPS-a na voljo še 9 mio EUR mikrokreditov za podjetja: • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov, • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS še na naslednje prijavne roke: 01.06.2017, 01.09.2017 in 01.04.2018 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017. Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v: • nižjih zahtevah po zavarovanju • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %) • ročnosti kredita do 60 mesecev • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR • stroški kredita se ne zaračunavajo Mikrokredit se črpa namensko za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva. SPS bo podjetjem, ki še bodo črpala kredit zagotovil ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev. Razpis P7R je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2016 konec preteklega leta, do sedaj pa je sredstva iz razpisa prejelo že 126 podjetij, ki so sredstva v večini primerov namenila v obratna sredstva za tekoče poslovanje.

Nov podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem razpisu, objavljenem v drugi polovici leta 2017. Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. V nadaljevanju vam predstavljamo osnutek osnovnih informacij o ukrepu. S podukrepom želijo prispevati k izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in povečanju produktivnosti ter ekonomski in okoljski učinkovitosti majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - v letu oddaje vloge na javni razpis morajo vložiti zbirno vlogo za neposredna plačila, - glede na zadnjo oddano zbirno vlogo imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljevanju PKP), kar npr. pomeni od 6–11.9 ha trajnih travnikov, 3–5.9 ha njivskih površin..) - glede na zadnjo oddano zbirno vlogo redijo vsaj 3 GVŽ in manj od 15 GVŽ, - zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, razen za kmetije vključene v kontrolo EK kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, - pretežen del kmetijskih zemljišč v uporabi leži na OMD, - so vpisane v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Poleg omenjenih pogojev bo moral vlagatelj priložiti enostaven poslovni načrt v katerem bo navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Cilji, ki jih bo predvidoma možno izbrati v poslovnem načrtu so naslednji: investicijsko vzdrževanje objektov namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG (npr. popravilo strehe na gospodarskem poslopju), nakup opreme namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina kmetijskih zemljišč v upravljanju ali GVŽ), vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, postavitev pašnikov in obor za rejo domačih živali, izvedba agromelioracij, ureditev infrastrukture (ureditev cestnih, vodovodnih in energetskih priključkov KMG na javno infrastrukturo), ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ureditev trajnih nasadov, vključitev v ukrepe KOPOP, EK in DŽ. Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti: - cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici do sredstev; - do izplačila drugega obroka ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 3 PKP, - zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od datuma oddaje vloge na javni razpis do izplačila drugega obroka; pri čemer velja izjema za KMG vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, - vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, bo moral oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 5.000 eur na upravičenca. Podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer: - prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev ob izdaji odločbe o dodelitvi pomoči, - drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta po preteku 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pomoči. Vsa razpoložljiva sredstva v višini 20 mio eurov bodo predvidoma razpisali z enim javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta 2017.

P2L 2017 – Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil razpis P2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa. Tovrstne spodbude bodo tudi letos novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo omogočile sofinanciranje do 40.000 EUR na podjetje. Na ta način se želi tudi letos spodbuditi lesno predelovalna dejavnost, povezovanje in izmenjava znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Upravičena podjetja do sofinanciranja po tem javnem razpisu že morajo biti registrirana. Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo lahko prejela podjetja, ki so se vpisala v poslovni register od 1.1.2016 do 14.04.2017 in po klasifikaciji velikosti podjetij spadajo med: • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. Sofinanciranje od 70 % (zahodna Slovenija) do maksimalne višine 75 % (vzhodna Slovenija) se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1.1.2017 do 31.10.2017, za podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru: • oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) • oddelka C31(proizvodnja pohištva). Nepovratna sredstva bodo omogočila mladim podjetjem na področju rabe lesa, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje njihovega tržnega položaja.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.


Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:
fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS (sklop A) in
pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B).


Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:
enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe,
zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.


Upravičenec do podpore je:


lastnik oziroma zakupnik gozda,
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,
agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.


Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR, od tega:
za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR;
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR.

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

Preko podjetja TIBITO d.o.o. sem pridobil traktor in opremo za sečnjo in spravilo lesa za kar se zahvaljujem podjetju za dobro sodelovanje. Stanko Vetrih, Zreče

REFERENCE S STRANI PODJETIJ, S KATERIMI SMO DELALI

Pridobitev sečna in spravilo lesa 2016 Hvala za profesionalen pristop in pridobitev nepovratnih sredstev za sečnjo in spravilo lesa v letu 2016 ter svetovanje za druge razpise. Max les d.o.o., Krško

REFERENCA S STRANI PODJETJA ROBOTEH

''Podjetju Tibito smo zaupali projekt pridobitve kredita SID za nakup dveh obdelovalnih centrov Spinner. Vse kar smo se s podjetjem dogovorili, to so upoštevali in izvedli. Profesionalno in kvalitetno opravljeno delo s strani Tomaža in njegovega tima.'' Boštjan Skarlovnik, direktor podjetja ROBOTEH

Javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa

Javni razpis za nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - 2017 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta. Razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek znaša 1.000 € na vlogo. Posamezni upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore. Polovico vseh sredstev je namenjenih fizičnim osebam, polovica pa pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom. Rok za oddajo vlog je 19. junij 2017.

SPODBUDE SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA V LETU 2017

 Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo  v letu 2017 ponudil mikro, malim in srednje velikim podjetjem kar okoli 120 mio EUR ugodnih finančnih spodbud za krepitev podjetniških aktivnosti.

Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki:


- GARANCIJ za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (nižjo obrestno mero oz. ostalimi ugodnejšimi pogoji). Te finančne spodbude bodo še vedno daleč v ospredju in bodo predstavljale kar cca 80 % vseh ponujenih finančnih sredstev s strani Sklada.
- cca 20 % sredstev bo SPS ponudil v obliki ostalih finančnih spodbud:
-   zagonske spodbude za inovativna podjetja, za problemska območja ter za lesarstvo
-   semenski kapital 
-   mikrokrediti, ki bodo prvič namenjeni tudi mikro in malim podjetjem na problemskih območjih.

Tako bo Slovenski podjetniški sklad s ponujenimi ugodnimi finančnimi sredstvi omogočil podporo cca 1.200 podjetjem.


Ukrepi
Slovenskega podjetniškega sklada bodo tako pozitivno vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij oz. slovenskega gospodarstva. Usmerjeni so predvsem v izboljšan dostop do virov financiranja in pomagajo podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja, kot so sredstva za zagon in začetno delovanje MSP, lasten razvoj in inovativnost in s tem prenos tehnoloških rešitev iz institucij znanja v MSP ter sredstva za spodbujanje rasti in razvoja MSP s ciljem hitre globalne rasti in spodbujanja razvojnih investicij tako doma kot tudi na tujih trgih.

LAS OBČIN CELJE, LAŠKO, ŠTORE IN VOJNIK

 LAS Raznolikost podeželja je 12. 12. 2016 objavil Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016.

Javni poziv bo odprt do petka, 27. 1. 2016.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik  za leto 2016, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 289.580,32 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.
 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.
 

Sidebar