{ }

JAVNI RAZPIS LESARSTVO – NOVI IN IZBOLJŠANI IZDELKI

 Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

- spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
- ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
- spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta,
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,
- stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne vesticije).


Nepovratna sredstva: 35%-45%

Objava: julij 2018

Predviden rok prijave: avgust 2018

LAS Obsotelje in Kozjansko

Preberi več

TIBITO POSKRBI, DA SE DENARNA SREDSTVA IZ RAZPISOV PRIDOBI

Preberi več

INSTRUMENT MSP-ZNANI ROKI ZA LETI 2016 IN 2017

Preberi več

Nov razpis: Prvi izziv 2015

Preberi več

Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

. Preberi več

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov

. Preberi več

Krediti za naložbe in zaposlovanje v malih in srednje velikih podjetjih

. Preberi več

Financiranje samostojnih podjetnikov in MSP

. Preberi več

Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

. Preberi več

Sidebar