{ }

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:
– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR;
– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR;
– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, torej programov:
 s podpodročja prenove in posodabljanja športnih objektov,
 s podpodročja površin za šport v naravi, dostopnih vsem prebivalcem,
 s podpodročja novogradenj športnih objektov in
 s podpodročja vgradnih športnih naprav in športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov:

– stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi,
– stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov,
– stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov.

Rok: 11.11.2019

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 6.375.000 eur, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 4.820.350 eur,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 971.550 eur,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 510.000 eur,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 eur.

Rok: 11.11.2019

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Namen razpisa

Namen razpisa je v dodeljevanju ugodnih posojil slovenskim podjetjem. S tem ukrepom se spodbuja razvojno – investicijske projekte v gospodarstvu, ki imajo pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujajo zaposlitvene možnosti.

Kategorije upravičenih stroškov
•nakup objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih dejavnosti s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem;
•gradnja nepremičnin oziroma poslovnih prostorov;
•adaptacija oziroma rekonstrukcija objektov oziroma poslovnih prostorov, ki so namenjeni dejavnosti;
•neopredmetena sredstva (programska oprema, patenti, licence in blagovne znamke);
•nova / rabljena oprema;
•novi / rabljeni delovni stroji;
•stroški intelektualnih in osebnih storitev.

Višina sredstev, ki je na razpolago v sklopu razpisa

V sklopu razpisa je na razpolago vsota v višini 2.000.000 €. Pri tem najnižja višina posojila znaša 20.000 €, najvišja pa 1.500.000 €.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada znaša največ 75 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki pa ne sme vključevati javnih sredstev.

Roki za oddajo vloge

Vlagatelji lahko oddajo vloge do enega izmed naslednjih razpisanih rokov:
•1. rok za oddajo vlog: 28. oktober 2019,
•2. rok za oddajo vlog: 25. november 2019 in
•3. rok za oddajo vlog: 6. januar 2020

Merila za ocenjevanje

Posamezna vloga lahko prejme največ 100 točk. Pri tem lahko največ 30 točk prinese regionalni vidik, z največ 50 točkami je ocenjen sam projekt, z največ 20 točkami pa se oceni vlagatelja.

Da bi bila vloga odobrena, mora pri ocenjevanju prejeti najmanj 40 točk.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 10. 2019 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo peti javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Razpisanih je 15 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

– mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
– samostojni podjetnik posameznik,
– družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer:

– prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev in
– drugi obrok v višini do 30 % dodeljenih sredstev.
Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19).

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 28. oktobra do vključno 6. decembra 2019.

NOVO: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV

Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 45/2019 objavil razpis P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0. Skupno je razpisanih 8,4 mio EUR sredstev. V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd. Prijavijo se mala in srednje velika podjetja, ki: • bodo aktivnosti operacije izvajali v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija • so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 21.12.2017 • bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa, • imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic), • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke: • 29.08.2019; 23.10.2019; 15.01.2020 in 06.04.2020 Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30.09.2020.

ODPRTI POZIVI:VAVČERJI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Vavčer za certifikate kakovosti
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gosodarstva na sejmih v tujini
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Vavčer za digitalni marketing
Vavčer za pripravo digitalne strategije
Vavčer za kibernetsko varnost
Poziv za vpis v katalog - svetovalci za tržne raziskave tujih trgov (+ word verzija za izpolnjevanje podatkov)
Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

 Upravičenci:
Samostojni podjetnik.
Mikro ali malo podjetje.
Zagonsko podjetje oziroma start-up.


Kredit lahko pridobite, če je namenjen pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja.
Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Program omogoča


Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.


Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.


Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.


Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.

Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.
Shema pomoči "de minimis".


Program temelji na shemi pomoči "de minimis", ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč "de minimis" se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Upravičeni stroški:
Plačila za nakup materiala,
Plačila za nakup trgovskega blaga,
Plačila za storitve,
Stroške dela.


Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
.

RAZPISI LAS PO SLOVENIJI

 Posamezni projekti, ki se izvajajo na:

Tematska področja Ukrepi


1 Ustvarjanje novih delovnih mest

Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest


2 Razvoj osnovnih storitev
Razvoj novih turističnih produktov in storitev


3 Razvoj osnovnih storitev
Ohranjanje in oživljanje dediščine območja


4 Razvoj osnovnih storitev
Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju


5 Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov


6 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Upravičeni stroški: se navezujejo na različne projekte.

SUBVENCIONIRANO: do 85%.

Predhodno preverimo možnost prijave na razpis!

RAZPISI SID BANKE

 Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

kredit se lahko nameni za:


MSP 6


krepitev kapitala in poslovanja
naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.


MSP 7


kritje stroškov materiala
kritje stroškov storitev
kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.


Znesek kredita:

najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let


Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj:


MSP 6
zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
hipoteka na nepremičnine


MSP 7


hipoteka na nepremičnine


Financiranje MSP 8


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
ima najmanj 2 zaposlena
posluje 2 leti
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za:


Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
Celotne stroške dela
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe
Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 10 let
najnižja: 3 let


Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za:
opredmetena osnovna sredstva
neopredmetena sredstva
Znesek kredita:
najvišji: 10.000.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 20 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma
Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU


Kredit se lahko nameni za naložbe v:
namestitvene zmogljivosti
športno infrastrukturo
zabaviščno infrastrukturo
kulturno infrastrukturo
žičnice, marine
turistična letovišča
Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita
Znesek kredita:
najvišji: 20.000.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 30 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).
Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:
gradnjo novih obratov za predelavo lesa
tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita
Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.
Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

RAZPIS SKLAD SKLADOV

 Predmet razpisa: Financiranje raziskav, razvoja in inovacij za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Kredit v višini od 10.000 EUR do 10.000.000. EUR,

Financiranje do 100% upravičenih stroškov z vključenim DDV-jem.

Doba kreditiranja: od 3 do 9 let, moratorij 1/3 dobe kredita.

Namen financiranja:
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti,
- bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
- razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,..

Upravičeni stroški:
- niso starejši od dveh let,
- nastali največ 4 leta po odobritvi.

Upravičenci:


- samostojni podjetnik,
- malo in srednje veliko podjetje,
- zagonsko podjetje oziroma start-up,
- veliko podjetje.

Drugi pogoji za prijavo:
- družba od oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev,
- družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
- družba ni podjetje v težavah,
- družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
- družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

Sidebar