{ }

Brezobrestni krediti za problemske občine B1

 Namen in cilji razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Upravičenci

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot, - pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje, - fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, - zadruga, - zadružna zveza. Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: - Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje) - Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so: - Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem - Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov - Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov - Nova oprema - Rabljena oprema - Novi delovni stroji - Rabljeni delovni stroji Neopredmetena sredstva - Administrativni stroški - Stroški materiala - Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev - Stroški transportnih storitev - Stroški sejmov, reklame in reprezentance - Stroški plač in povračil v zvezi z delom - Drugi operativni stroški.

• Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta. • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Pogoji kredita: • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta. • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Brezobrestni krediti za problemske občine B1

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 31.7.2020 Rok za oddajo: 24.8.2020 in 9.10.2020 Višina sofinanciranja: brezobrestni kredit NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. UPRAVIČENCI Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot, - pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje, - fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, - zadruga, - zadružna zveza. Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: - Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje) - Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica. UPRAVIČENI STROŠKI Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so: - Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem - Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov - Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov - Nova oprema - Rabljena oprema - Novi delovni stroji - Rabljeni delovni stroji Neopredmetena sredstva - Administrativni stroški - Stroški materiala - Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev - Stroški transportnih storitev - Stroški sejmov, reklame in reprezentance - Stroški plač in povračil v zvezi z delom - Drugi operativni stroški. POGOJI KREDITA • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta. • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 – SAMO TURIZEM

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Datum objave: 31.7.2020 Rok za oddajo: 24.08 in 09.10.2020 Višina sofinanciranja: brezobrestni kredit NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - brezobrestnem kreditu, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah, - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest. UPRAVIČENCI Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje): 1. ki opravljajo glavno dejavnost: ➢ I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: ➢ I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; ➢ I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov; ➢ I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač; ➢ N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; ➢ N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, ➢ R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter ➢ N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS) 2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas 3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih 4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. POGOJI KREDITA Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita. Zavarovanje kredita: ➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice; ➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. UPRAVIČENI STROŠKI Med upravičene stroške se upoštevajo: a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), c) stroški materiala in trgovskega blaga, d) stroški storitev, e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (PRP 2014–2020).

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina. Upravičenci so lahko: • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, • samostojni podjetniki posamezniki, • gospodarske družbe, • zavodi ali • zadruge Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo. Upravičeni stroški: - gradnja in prenova objektov, - oprema, - splošni stroški Cilj podukrepa: • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju; • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju; • krepitev podjetništva na podeželju. Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020. Če vas razpis zanima nas kontaktirajte.

NOVO:PODJETJE TIBITO PONUJA NOVE STORITVE

 

UREJAMO KREDITE F.O. PREKO BANK

UREJAMO LEASING ZA


- PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE
- FIZIČNE OSEBE
- KMETOVALCE

Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

 Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

Pokrivali bodo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:


1.Likvidnostno financiranje, ki malim in srednje velikim podjetjem (msp) ter velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite 


2.MSP 9 - financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali likvidnostno financiranje. Predvidena objava programa bo konec aprila.


3.V dejavnosti turizma in gostinstva poleg financiranja naložb, nudijo tudi likvidnostno financiranje sp-jem, msp-jem, velikim podjetjem in zadrugam. 


4.Za namene posrednega financiranja poslovne banke in hranilnice nudijo vsem gospodarskim družbam, tudi sp-jem in zaposlenim financiranje različnih vrst namenov k čimer so pristopile oz. predvidoma bodo Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank. 


5.Financiramo potrebe zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije COVID-19 ter omogočajo garancije za dobave zaščitnega materiala in zdravstvene opreme. 


6.Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja je banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz ter bankam in izvoznikom zavaruje tudi plačilne garancije, povečala kritje poslovnih terjatev ter zahtevana slovenska komponenta je znižana na 20 %.


7. Omogočajo sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. 


8.Za s.p., mikro ali mala, socialna in zagonska podjetja bodo kmalu bodo na voljo mikrokrediti iz Sklada skladov preko Slovenskega podjetniškega sklada. 


9.Za s.p, zagonska podjetja, msp, velika podjetja in zadruge bodo kmalu na voljo sredstva za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije preko Sberbank in Gorenjske banke. 


10.Obstoječi produkti (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na njihovi spletni strani.


11.SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov ter pri financiranju velikih podjetij. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.


12.Stranke SID banke, ki ne morejo poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19 vabimo, da izpolnijo Zahtevek za odlog odplačevanja kredita.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke

RAZPISI SID BANKE

 Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6
krepitev kapitala in poslovanja
naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7
◦kritje stroškov materiala
◦kritje stroškov storitev
◦kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
◦kritje celotnih stroškov dela

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6
zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
hipoteka na nepremičnine

MSP 7
hipoteka na nepremičnine

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

Financiranje MSP 8

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
ima najmanj 2 zaposlena
posluje 2 leti
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:
Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 10 let
najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:
opredmetena osnovna sredstva
neopredmetena sredstva

Znesek kredita:
najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 20 let
najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za naložbe v:
namestitvene zmogljivosti
športno infrastrukturo
zabaviščno infrastrukturo
kulturno infrastrukturo
žičnice, marine
turistična letovišča

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:
najvišji: 20.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 30 let
najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
posluje vsaj 2 leti
v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
ni podjetje v težavah
ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:
gradnjo novih obratov za predelavo lesa
tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:
najvišji: 5.000.000 €
najnižji: 100.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:
najvišja: 12 let
najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Vavčer za pripravo digitalne strategije


NAMEN IN PREDMET RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: a) oceno stanja na področju digitalizacije, b) pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in - pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

 Izkušnja kupca (Customer eXperience),  Podatkovna strategija,  Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,  Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,  Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,  Strategija razvoja digitalne kulture,  Kibernetska varnost,  Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški:

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji).

*V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/

VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Zadnji rok za oddajo vlog je 31.3.2023.

VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 31.7.2020 Rok za oddajo: 24.8.2020 in 9.10.2020 Višina sofinanciranja: brezobrestni kredit NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. UPRAVIČENCI Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot, - pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje, - fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, - zadruga, - zadružna zveza. Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: - Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje) - Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica. UPRAVIČENI STROŠKI Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so: - Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem - Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov - Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov - Nova oprema - Rabljena oprema - Novi delovni stroji - Rabljeni delovni stroji Neopredmetena sredstva - Administrativni stroški - Stroški materiala - Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev - Stroški transportnih storitev - Stroški sejmov, reklame in reprezentance - Stroški plač in povračil v zvezi z delom - Drugi operativni stroški. POGOJI KREDITA • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta. • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Spodbude za digitalno transformacijo MSP ( P4D 2019 – 2023 )

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad


Datum objave:

18.10.2019


Rok za oddajo:

1. 9. 2020


Višina sofinanciranja:

60 %


NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so: - izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom; - izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih, - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev javnega razpisa v kolikor bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register, pri čemer mora biti poslovna enota / podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge na javni razpis.

UPRAVIČENI STROŠKI

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije).

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);

- posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,

1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in

1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Sidebar