{ }

Začasno zaprtje javnega razpisa za mikrokredite – P7 2019

Začasno zaprtje javnega razpisa za mikrokredite - P7 2019

22 januar 2019

[Maribor, 22.01.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 28.12.2018 objavil javni razpis v višini 12 mio EUR, s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev mikrokredita do višine 25.000 EUR (razpis P7 – Mikrokrediti 2019). Rok za prvo oddajo vlog je bil 17.1.2019, sicer pa je javni razpis predvideval tedensko oddajo vlog čez celo leto, kar bi tudi podjetjem omogočilo prijavljanje oz. pridobivanje sredstev čez vse leto 2019.

V okviru prvega roka omenjenega javnega razpisa (t.j. 17.1.2019) je Sklad prejel 867 vlog, kar pomeni več kot 21 mio EUR povpraševanja po mikrokreditih. Zato Sklad omenjen javni razpis zapira.

OBJAVA NOVE KVOTE ZA MIKROKREDITE - PREDVIDOMA ŽE KONEC MARCA 2019

Vse podjetnike, ki so za linijo mikrokreditov zainteresirani in so predvidevali prijavo na ta razpis v letu 2019 obveščamo, da bo Sklad novo kvoto sredstev za mikrokredite objavil predvidoma konec marca 2019. Skupaj s SID banko d.d., ki preko Sklada skladov linijo sofinancira s prispevkom sredstev Evropske kohezijske politike, bo namreč Sklad že pričel iskati rešitve za objavo nove kvote, ki bo mikro in malim podjetjem še naprej omogočala pridobivanje ugodnih finančnih sredstev v obliki mikrokreditov.

KDAJ PRIČAKOVATI ODGOVORE GLEDE ODDANIH VLOG

Skladno s postopki izvajanja javnega razpisa, bo Sklad v naslednjih tednih vse prejete vloge pregledal in v čim krajšem možnem času tudi ocenil – podjetniki, ki so vlogo oddali na 1. rok odpiranja, lahko dokončno odločitev glede odobritve mikrokredita pričakujejo nekje do konca februarja 2019

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 3.0

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki (C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, registrirane pred 1.1.2016) Namen razpisa: je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Upravičeni stroški so: - stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb) - stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, - stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije). Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: Kohezijska regija vzhodna Slovenija Srednja NAJVEČ 35% Mikro in Mala NAJVEČ 45% Kohezijska regija zahodna Slovenija Srednja NAJVEČ 20% Mikro in Mala NAJVEČ 30% Sofinanciranje je do 45%, odvisno od velikosti podjetja. Višina nepovratnih sredstev: 50.000 EUR- 500.000 EUR Rok za oddajo vlog je 20.2.2019.

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

 
Predmet: je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti

Višina podpore je 15.000.000 EUR nepovratnih sredstev.
Rok prijave je do 15.1.2019 do 24 ure.

Namen/pogoji: Upravičenci do podpore v okviru so mladi kmetje, ki so stari od 18 do vključno 40 let, je edini nosilec (vpisana lastninska pravica v zemljiško knjigo)kmetijskega gospodarstva in imajo ustrezno poklicno znanje, usposobljenost v upravljanju najmanj 6 ha PKP in največ 80 ha PKP; ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Samostojni podjetnik posameznik mora biti vpisan v poslovni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve navedene izključno kmetijske dejavnosti. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana.

RAZPISI SID BANKE

SID banka – ugodno kreditiranje

Razpisnik: SID BANKA
 
Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: odvisno od sheme

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:


▪ posluje vsaj 2 leti
▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
▪ v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:

MSP 6


▪ krepitev kapitala in poslovanja
▪ naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
▪ zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.


MSP 7


o kritje stroškov materiala
o kritje stroškov storitev
o kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
o kritje celotnih stroškov dela
Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.
Znesek kredita:
▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €
Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:


▪ najvišja: 12 let
▪ najnižja: 6 let
Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj:


MSP 6


▪ zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
▪ hipoteka na nepremičnine
MSP 7
▪ hipoteka na nepremičnine
Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

FINANCIRANJE MSP 8


Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
▪ ima najmanj 2 zaposlena
▪ posluje 2 leti
▪ ni podjetje v težavah
▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU
Kredit se lahko nameni za:
▪ Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
▪ Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
▪ Celotne stroške dela
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe


Znesek kredita:


▪ najvišji: 5.000.000 €
▪ najnižji: 100.000 €


Ročnost kredita in moratorij:
▪ najvišja: 10 let
▪ najnižja: 3 let
Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.


Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.
Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.


Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

NAPOVEDANI RAZPISI

 
Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018


za mala in srednja podjetja
60 % sofinanciranje (oz. max 10.000 € na vlogo)

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4
za mikro, mala, srednja podjetja (vsaj 3 partnerji na projekt)
50 % sofinanciranje

Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja
med 50.000 € in 200.000 € nepovratnih sredstev na vlogo


SME Instrument


Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)


Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.


 

P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov.

Nepovratna sredstva bodo namenjena za nakup:

- nove strojne opreme in novih strojev,

- nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije,

- stroški transporta, montaže in zagona,

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 300.000,00 EUR ter največ 2.000.000,00 EUR.

Nepovratna sredstva: 20%-45%

Objava razpisa: 6.6. 2018

Rok prijave: 16.07.2018 in 22.10.2018

JAVNI RAZPIS LESARSTVO – NOVI IN IZBOLJŠANI IZDELKI

 Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

- spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
- ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
- spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta,
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,
- stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne vesticije).


Nepovratna sredstva: 35%-45%

Objava: julij 2018

Predviden rok prijave: avgust 2018

JAVNI RAZPIS LESARSTVO – NOVI IN IZBOLJŠANI IZDELKI

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen: - spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, - ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, - spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: - oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali - oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta, - stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta, - stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Nepovratna sredstva: 35%-45%

Objava
: julij 2018

Predviden rok prijave: avgust 2018

JR LESARSTVO – POLIZDELKI

 Nepovratna sredstva bodo namenjena za nakup:
- nove strojne opreme in novih strojev,
- nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije,
- stroški transporta, montaže in zagona,
- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 300.000,00 EUR ter največ 2.000.000,00 EUR.

Nepovratna sredstva:
35%-45%

Objava razpisa:
maj 2018

Predviden rok prijave:
junij 2018

JR za mikrokredite (P7 2018) s katerim mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti od 5.000 € do 25.000 € (dvakrat).

 
Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi
zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke.

Z mikrokrediti se bodo lahko krili: · manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,... · manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Prednosti:
- ni stroškov odobritve, - enkraten znesek, - zavarovanje z nepremičnino, ki je v lasti fizične osebe, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1,25 - zavarovanje), NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN STROŠKOV ZAVAROVANJA in ODOBRITVE - moratorij do 6 mesecev, - potrebne bilance za leto 2015, - odplačilo od 12 do 60 mesecev.

Obrestna mera je fiksna 1,4% (obrok za 25.000 EUR je 416,67 EUR + obresti).

POGOJ: - S-BON 1 mora biti med 1 in vključno 7, gleda se leto 2016,- 1 zaposlen - preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge. - zavarovanje z nepremičnino v vrednosti 1:1,25.

Objava: sredi leta 2018

Prijava: nekje od septembra do decembra 2018

Sidebar